Folliküler Tiroid Kanseri

Folliküler Tiroid Kanseri

Geçmişte tiroid bezi tümörleri arasında ikinci sıklıkta görüldüğü kabul edilen bu tümör tanısı, patoloji uzmanları tarafından günümüzde epeyce az tanı konmaktadır. Bu kanser türü, papiller tiroid kanseri gibi tedaviye iyi cevap verir ve tekrarlama olasılığı düşüktür.

Bu tümörde de esas tedavi cerrahi olarak tiroid bezinin tümör kapsayan yarısının ya da tamanının çıkartılması ve sonrasında takip eden hekimler tarafından gereklilik duyulursa radyoaktif iyot tedavisi uygulanmasıdır.

Bu tümör, papiller tiroid kanseri ile karşılaştırıldığında, boyun metastazına daha nadiren sebep olur, buna karşın akciğer, kemik gibi uzak organ metastazların daha sık olduğu düşünülür.

Folliküler Tiroid Kanseri Nedenleri Nelerdir Ve Kimlerde Daha Sık Görülür?

Folliküler tiorid kanseri;

  • Kadınlarda,
  • Elli yaş civarındaki kişilerde
  • İyot eksikliğinin yaşandığı coğrafi bölgelerdeki kişilerde

daha sık görüldüğü bilinmektedir.

Radyasyon ile folliküler kanser oluşumu arasında kanıtlanmış bir bağ bulunmamaktadır.

Folliküler Tiroid Kanseri Ne Tür Belirtiler Verir?

Folliküler tiroid kanserli hastalar, genelde iki farklı durumda hekimin karşısına çıkar: Tiroid bezinde ele gelen ya da ultrasonla anlaşılan nodüllerden ince iğne biyopsisi alınması üzerine patoloji uzmanının folliküler neoplasm ya da lezyon varlığından veya şüphelenir.

Akciğer, kemik gibi organlarda tıbbi araştırmalar sırasında tespit edilen metastazların biyopsisi sonrasında tiroid folliküler kanser metastazına bağlı olduğunun anlaşılması ile. Yani folliküler tiroid kanseri, ya tiroid bezinde ele gelen nodül veya uzak organlarda metastaz şeklinde belirtiler ile meydana çıkmaktadır.

Folliküler Tiroid Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?

Tiroid bezindeki nodülden alınan iğne biyopsisi, folliküler neoplasm veya lezyon olarak rapor edildiğinde, bu durum patoloğun kötü huylu folliküler kanser ve iyi huylu folliküler adenom teşhisleri arasında kararsız kaldığı anlamına gelmektedir.

Böyle bir iğne biyopsisi teşhisiyle rastlanıldığında yapılması gereken nodülün bulunduğu tiroid lobunun (yarısının) ameliyatla çıkartılması ve daha detaylı araştırmalarda bulabilmesi için patoloji uzmanına yollanmasıdır.

Ayrıca kimi zaman da bu kanserin metastaz yaptığı bölgelerden (akciğer, kemik, karaciğer vb.) alınan biyopsiler ile metastazların tiroid folliküler kanserden meydana geldiği anlaşılmakta, tiroid bezine dönülerek kanser içeren odağın tespit edilmesine gayret edilmektedir.

Folliküler Tiroid Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Bu hastalıkta veya şüphesinde esas tedavi cerrahidir. İnce iğne biyopsisi sonrasında tiroid bezi içinde papiller tiroid kanseri şüphesine veya tanısına varıldıysa tiroid bezinin tümör kapsayan lobun (yarısının), ya da tamamının ameliyatla çıkartılması, çoğu kez standart tedavi yöntemidir.

Yapılacak cerrahinin kapsamı, örneğin; tiroid bezinin yarısının mı yoksa tamamının mı çıkartılacağının, boyun lenf bezlerinin temizlenip temizlenmeyeceğinin kararı, tedaviyi yönlendiren hekimler tarafından hastanın ve de hastalığın pek çok niteliğine göre verilir.

Burada önemli olan, tiroid bezinin bir ya da her iki yarısının, tümüyle çıkartılmasıdır. Bu durumda patoloji araştırmasının sonucuna göre tekrar bir ameliyat gerekme olasılığı azalmakta, eğer gerekirse de yapılacak iş daha kolay ve sağlıklı olmaktadır.

Cerrahın ve daha sonra tedaviye kapsamı içerisinde olabilecek endokrinoloji ve nükleer tıp uzmanı hekimlerin işi daha kolaylaşmaktadır.

Bu hastalıkta tedaviyi yönlendiren hekimlerin seçimine göre radyoaktif iyot tedavisi, cerrahi tedavinin etkinliğini arttırmak için eklenebilmektedir. Bir kez daha vurgulamak gerekirse, bu hastalığın esas tedavisi cerrahidir.

Ameliyat sırasında tiroid bezinin bir lobu (yarısı) alınacaksa geriye o tarafta hiç doku bırakmamak veya çok az tiroid dokusu bırakmak temeldir. Keza her iki taraf tiroid lobları çıkartılacaksa gene geride hiç doku bırakmamak veya çok az tiroid dokusu bırakmak en sağlıklı ve doğru işlem olacaktır.

Folliküler Tiroid Kanserinde Radyoaktif İyot Tedavisi (Atom Tedavisi) Hangi Sorunlarda Gereklidir?

Tiroid bezindeki hücreler ve onlardan köken alan tümör hücreleri, vücuda verilen iyot atomlarını, tiroid hormonu ya da kılavuzlarını yapmak için içlerine çekerler. Bu, bazı tiroid hastalıkları (hipertiroidi gibi) ve bazı tiroid kanserlerinin tedavisinde fayda oluşturmaktadır.

İyotun radyoaktif izotopu vücuda verildiğinde, tümör hücreleri bu atomları içlerine almakta ve atomlardan çıkan radyasyon da o hücrelerin ölümüne sebep olmaktadır.

Böylece, cerrahi sonrası hala vücutta (boyun bölgesinde veya akciğer, kemik gibi uzak organ ve bölgelerde) kalan tümör hücrelerinin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Bunun yapılabilmesi için, iyoda olan açlığı tümör hücrelerinden çok daha fazla olan sağlıklı tiroid dokusunun vücuttan cerrahi ile tamamen veya tama yakınının çıkartılmış olması gerekmektedir.

Tiroid Ameliyatlarında Sinirlerin Korunması Neden Önemlidir?

Ses tellerinin gerginliğini denetleyen süperior larengeal sinir ve ses tellerinin hareketini sağlayan inferior (rekürren) larengeal sinir, ses ve konuşma açısından çok önemli yapılardır.

Bunlardan süperior larengeal sinirin zarar görmesi durumunda hasta tiz sesleri çıkartmakta güçlük çekerken rekürren larengeal sinirin hasar görmesi durumunda genelde ciddi ses kısıklığı söz konusudur.

Ses tellerinin gerginliğini denetleyn süperior larengeal sinir ve ses tellerinin hareketini sağlayan inferior (rekürren) larengeal sinir, ses ve konuşma açısından son derece önemli yapılardır. Bunlardan süperior larengeal sinirin zarar görmesi durumunda hasta tiz sesleri çıkartmakta güçlük çekerken rekürren larengeal sinirin hasar görmesi durumunda genellikle ciddi ses kısıklığı söz konusudur.

Madde Madde Folliküler Tiroid Kanseri

Folliküler tiroid kanseri, papiller ve medüller tiroid kanserlerinin arkasından üçüncü en sık karşılaşılan tiptir.

Kadınlarda ve 40-60 yaştaki kişilerde daha sık görülmektedir.

Geçmişte radyasyona maruz kalma ile ispat edilmiş bir ilişkisi yoktur.

Folliküler tiroid kanseri, nadiren boyun lenf bezelerine metastaz uygulamaktadır.

Hasta gençse ve erken tanı söz konusuysa, bu hastalığın tamamen tedavi edilebilme ihtimali epeyce yüksektir.

Folliküler tiroid kanserinin esas tedavisi, tiroid bezinin yarısının veya tamamının ameliyatla çıkartılmasıdır. Gerekliliğe göre radyoaktif iyot tedavisi ve kimi durumlarda da radyoterapi, kemoterapi gibi tedaviler de çoğaltılabilmektedir.